เรื่องเล่าเมื่อวันวาน > ประวัติอาคารที่ประทับแรม (พระราชฐาน ศพปน.พท.)
ประวัติอาคารที่ประทับแรม 
(พระราชฐาน ศพปน.พท.) 
 
1.jpg 2.jpg

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมหน่วยทหาร ข้าราชการ และประชาชน ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2501 และได้ทอดพระเนตรกิจการ บ่อน้ำมันฝาง ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินกิจการในระยะเริ่มแรก การรับเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น กระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ กรมการพลังงานทหาร จัดสร้างอาคาร ที่ประทับขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นที่ประทับแรม ณ บริเวณทิศตะวันตก ของแม่น้ำฝาง ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของบ่อน้ำมันฝาง โดยล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้ประทับแรม ณ อาคารที่แห่งนี้เป็นเวลา 1 คืน
 
3.jpg 4.jpg

                ต่อมาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2507 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จ พระราชดำเนินมายังอำเภฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตลอดจน ทรงเยี่ยมราษฎร และข้าราชการ ในครั้งนั้นได้ประทับแรม ณ อาคารที่ประทับแห่งนี้ เป็นเวลา 1 คืน หลังจากนั้น กรมการพลังงานทหาร จึงได้สงวนอาคารแห่งนี้ไว้เป็นที่ประทับแรม และเป็นอาคารประวัติศาสตร์ ซึ่งได้ดูแลและบำรุงรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมตลอดมา
                เมื่อการก่อสร้างประตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์แล้วเสร็จ กระทรวงกลาโหม จึงได้ พิจารณาเห็นว่า อาคารที่ประทับแรมที่บ่อน้ำมันฝางหมดความจำเป็นที่จะใช้เป็นที่ประทับแรมอีกต่อไป จึงได้มีหนังสือขอพระราชทานที่ประทับแรมนี้ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและการปิโตรเลียม โดยสงวนห้องชั้นบนที่เคยจัดเป็นที่ประทับแรม พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้ จัดถวายให้คงอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสถานที่แห่งนี้ คืนให้กรมการพลังงานทหาร ใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องสงวนไว้เป็นที่ประทับแรมอีกต่อไป
                เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มาตรวจเยี่ยม จึงได้ดำริให้ กรมการพลังงานทหาร ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ประทับแรม  แห่งนี้ขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานและอนุสรณ์สถาน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี  ต่อกิจการด้านการปิโตรเลียมของประเทศไทย เมื่อการดำเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จ  กระทรวงกลาโหม  ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเยี่ยมสถานที่แห่งนี้อีกวาระหนึ่ง
                นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และประชาชนชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหล่า  ข้าพระบาทจะรักษาอนุสรณ์สถานเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป. 
 
5.jpg


ออกแบบและพัฒนาโดย
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  กรมการพลังงานทหาร
173 หมู่ 2 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5396-9100 แฟกซ์. 0-5396-9113

สถิติผู้เข้าชม