ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
กรมการพลังงานทหาร
กิจกรรมผู้บังคับบัญชา